Povinné infomace

V souladu s ustanovením § 5 odstavece 1 písmena a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímzveřejňuje Obecní úřad Stračov, jako povinný subjekt, následující informace vztahující se k jeho působnosti.

Obec Stračov vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta. Obec navenek zastupuje starosta.

Základní údaje o obecním úřadu

Název: Obecní úřad Stračov
Sídlo: Stračov 2, 503 14 Stračov
Starosta: Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.  [starosta@stracov.cz]
1. místostarosta: Bc. Ondřej Kulhánek
2. místostarosta: Michal Bulíček

Číslo účtu: 1080853349/0800 – Česká spořitelna Hradec Králové

IČ: 00269638
DIČ: obec není plátce DPH

Zastupitelstvo obce

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které pracuje ve složení:

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. - starosta

Bc. Ondřej Kulhánek - 1. místostarosta

Michal Bulíček - 2. místostarosta

Oto Hájek - předseda finančního výboru

Břetislav Hnízdil - zastupitel

Jaroslav Mádle - zastupitel

Ing. Petra Součková - předsedkyně kontrolního výboru

Finanční výbor:
Oto Hájek, Jaromír Klika, Jiří Souček

Kontrolní výbor:
Ing. Petra Součková, Břetislav Hnízdil, Jaroslav Mádle

Účetní: Petra Voňková

Tyto orgány jsou volené, rozsah jejich pravomocí je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Přestupková komise- na základě uzavřené smlouvy zajišťuje MěÚ Nechanice.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové.

Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Nechanice.

Rozpočet: viz. odkaz na liště - Rozpočty

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stračov 

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Příloha účetní závěrky

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Místo a způsob získávání informací

Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Místo a způsob podávání stížnosti, žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání

Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právnímy předpisy.

Rozhodnutí lze obdržet

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí

Odvolání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadua to ve lhůtách dle §16 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K tomuto účelu se nepoužívá zvláštní formulář.

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání

Postup při vyřizování je v souladu s §14 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání písemné informace se zpoplatňuje dle níže uvedeného sazebníku úhrad.

Formuláře ke stažení

Nejpoužívanější úřední formuláře: www.formulare-ke-stazeni.cz.

Řešení různých životních situací

Pro pomoc při řešení nejrůznějších životních situací se obracejte na obecní úřad buď osobně na úřadovně obce v úředních hodinách, poštou na adrese obecního úřadu nebo elektronickou poštou pomocí e-mailu. Veškeré adresy, kontaktní spojení a úřední hodiny nejdete v sekci kontakty.

Další informace a pomoc mohou poskytnout dle svých pravomocí nadřízené orgány samosprávy:

Krajský úřad - Královéhradecký kraj.
Okres a obec s rozšířenou působností Hradec Králové.
Obvod obce s pověřeným obecním úřadem Nechanice.

Portál veřejné správy: www.portal.gov.cz.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje

Ústavní zákon č.1/1993 Sb. - Ústava ČR
Ústavní zákon č.2/1993 Sb. - Listina základní práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních celků
Zákon č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Čestné prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Informace evidenčního orgánu podání čestného prohlášení podle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Sazebník úhrad

Sazebník vychází ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.z nákladů spojených s poskytnutím informací.

Náhrady za odeslání
Náhrady za odeslání poštovních zásilek se určují dle platného tarifu České pošty.

Telekomunikační poplatky
Vyvolá-li poskytování informace nutnost použití k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, Intemet, E-mail), bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů.

Nahlížení do spisu
Bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisu, bude toto s výjimkou dále uvedených specifických případů poskytováno bezplatně.

Výroční zprávy

Obec Stračov vydává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, § 18 odst. 1):

- podaných žádostí o informace
- podaných odvolání proti rozhodnutí
- rozsudků soudu
- výsledků řízení o sankcích

Výroční zpráva nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně (§ 13 odst. 3 zákona), a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

Za rok 2000 - 2013 nebyla podána žádná žádost o informace.

Seznam organizací

Mateřská škola Stračov
Obecní knihovna Stračov
Sbor dobrovolných hasičů Stračov

Závěrečná ustanovení

Veškeré informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Obecní úřad Stračov zveřejňuje další informace vztahující se k jeho působnosti na úřední desce.